Noví farníci

Vítejte ve farnosti Tišnov a Předklášteří

Ať už jste se stali novými farníky proto, že jste se přestěhovali anebo vás to jako Tišnovské a okolní do kostela začalo přitahovat teprve nedávno, rádi bychom vás co nejsrdečněji přivítali v naší farnosti. Tyto řádky slouží k základní orientaci v životě farnosti, která je dynamická a ocení zájem každého z vás.

Základní informace

Kdy na mši

Ranní ptáčata mohou vyrazit na první nedělní mši svatou v Tišnově do kostela sv. Václava už v 6:35. Hlavní mše v Tišnově se pak slaví v 8:45 a v 10:15 v bazilice Porta coeli v Předklášteří. V Tišnově se v kostele sv. Václava celebruje i v podvečer v 18: 30. Nedělní platnost má sobotní mše slavená v kapli tišnovského penzionu (Centrum sociálních služeb) v 18:00.

Přesné termíny mší svatých v týdnu najdete vždy v ohláškách, v průběhu týdne či prázdnin se mohou časy bohoslužeb lišit.

Ohlášky = Perspektiva

Aktuální ohlášky najdete jednak na tomto webu vpravo v  záložce Perspektiva, pak je dostáváte od ministrantů jednou za týden v papírové podobě po nedělních mších a visí také vzadu na nástěnkách v kostele. Pro ohlášky se v našem regionu vžil termín Perspektiva. Text na lístečku velikosti A6 obsahuje přehled bohoslužeb na daný týden včetně aktuálních informací o dalších zejména nepravidelných aktivitách farnosti.

Zpravodaj Cesta světla

Čtyřikrát do roka vychází náš bezplatný zpravodaj Cesta světla. Najdete ho jednak v elektronické podobě na webu v záložce Farní zpravodaj, kde je také jeho předchůdce Cesta, a pak v tištěné podobě vzadu na stolečcích s tiskovinami. Ve zpravodaji najdete připravované i proběhlé události, články z historie, spirituální oblasti, ekumenické okénko, příspěvky od tišnovské charity, nechybí ani stránky pro děti a mladé a další zajímavá témata.

Neformální setkání farníků

Ve školním roce funguje po hlavní mši svaté v 8:45 farní kavárna určená všem farníkům, kteří se setkávají nad šálkem kávy či čaje s vynikajícím občerstvením, které zajišťují skupinky dobrovolníků. Farní kavárna na tišnovské faře poskytuje skvělou příležitost k navázání nových přátelských vztahů.

Nově zde začal působit také farní klub seniorů, který pořádá například promítání filmů s křesťanskou tematikou nebo pěší poutě nejen pro seniory.

Po skončení letních prázdnin se každý těší na farní grilovačku na dvorku tišnovské fary. V uvolněné atmosféře zde potkáte plno nových tváří. Můžete si zde opéct vlastní špekáček nebo zakoupit grilované maso s jiným občerstvením i nápoji.

Během roku pak probíhá plno pravidelných i nepravidelných akcí, při kterých se farníci mohou společně setkávat.

Nabídka farnosti

Naše farnost nabízí škálu aktivit pro všechny, ať už se nacházejí v různé fázi životní cesty. Věříme, že si z naší nabídky vyberete aktivitu/y vašemu srdci blízko.

Naši nejmenší

Tišnovsko přitahuje rodiny s malými dětmi, které jsou vítány na každé mši svaté. Přípravou na křest vás provede otec Josef Rybecký.

Nejmenším dětem bude během mší určená v místnost pod kůrem Porta coeli a v přízemí tišnovské věže, které jsou aktuálně ve fázi příprav. Děti předškolního věku se mohou během školního roku zapojit do „kapličky“, která představuje katechezi během nedělní bohoslužby v 8:45 v boční kapli v Tišnově.

Během školního roku mohou nejen školáci chodit na dětskou mši svatou v úterky v 17:30. Mši doprovází svým zpěvem scholička pro malé zpěváky, kam jsou zvány všechny děti, které se chtějí podílet na povznesení slavení mše svaté. Podobně jsou vítány děti v misijním klubku na faře v pátek od 16:00 jednou za 14 dní, kde se tvoří výrobky pro misijní jarmark, hrají se zde zábavné hry a nechybí ani modlitba.

Přípravu na první svaté přijímání zaštiťuje otec Josef Rybecký společně s našimi katechety.

Maminky s dětmi se scházejí ve čtvrtek odpoledne na faře a každou druhou neděli v měsíci v 15:30 se schází společenství rodin s dětmi na faře v Tišnově nebo Deblíně.

Během roku připravuje naše mládež „víkendovky“ pro školáky, v létě si dětí užívají farní tábor.

Mladí

Otec Josef Rybecký vede přípravu na biřmování, kterého se nemusí účastnit pouze mladí dospělí. 

Pro mladé je určena páteční bohoslužba v Tišnově v 18:00, po které následuje zhruba jednou za měsíc čajovna na faře.

Od 16:45 se na faře zpívají křesťanské písně.

Od 16 let se mohou ženy zapojit do scénického tance ve čtvrtek v sále pod kinem.

Dospělí

Ke společnému sdílení a modlitbě se schází několik skupinek Modliteb matek (v pondělí 18:30 na faře a ve středu v 18:00 v RC Studánka) a jedna skupina Modliteb otců (jednou za 14 dní v 19:30 na faře). Růženec se v Tišnově modlíme každý pátek v 17:30 a v neděli 8:15, v Předklášteří v pondělí a ve středu v 17:00. Ve farnosti máme i společenství živého růžence.

Ve farnosti probíhá příprava na manželství, na které se podílí otec Josef Rybecký s dalšími manželskými páry farnosti.

Hudebně nadaní se mohou příležitostně připojit ke schole případně přijít jednou do měsíce na chvály do kostela sv. Václava (zpravidla v sobotu nebo neděli).

Ve zralém věku

Naši senioři se mohou zapojovat do všech aktivit pro dospělé a podobně do aktivit farního klubu seniorů zveme nejen seniory. Klub funguje zatím v nepravidelných intervalech, o jeho akcích informuje nástěnka v kostele a náš web.

Podrobnější přehled aktivit najdete v záložce Život farnosti s podzáložkou Aktivity farnosti. Jsou zde uvedeny podrobnější popisy aktivit a hlavně kontaktní osoby.

Místo pro každého

Vždy máme velkou radost z každého aktivního farníka, který se zapojí do chodu farnosti. Věříme, že každého z nás obdaroval Pán mnoha dary, kterými můžeme sloužit našemu společenství. Tak jako má co farnost nabídnout nám, můžeme nabídnout něco farnosti i my.

Sloužit farnosti můžete pravidelně například zapojením do slavení mše jako ministrant, lektor, akolyta, kostelník či varhaník; při úklidu kostela a fary, vypomáháním s farní kavárnou, vedením kroužku, výukou náboženství, přípravou na manželství nebo 1. svatého přijímání. Úžasné bude, pokud se zapojíte jako dobrovolník zdejší charity.

Mnoho příležitostí pak nabízí nepravidelné akce. Příležitostně se uplatníte jako

  • dozor při adoracích,
  • pomoc s organizací nejrůznějších akcí (grilovačka, noc kostelů, poutě, modlitební triduum…),
  • příležitostný úklid (mytí oken na faře),
  • pečení (pro poutníky, na jarmark, na alfa kurzy),
  • manuální práce (sekání trávy, drobné stavební úpravy),
  • vyrábění (pletení pomlázek, ruční práce, výroba mýdel – pro jarmark),
  • psaní (tvorba článků na web, do zpravodaje)…

Anebo přijdete s úplně novou činností, kterou naše společenství ocení 🙂

Doufáme, že se naše společenství brzy stane i vaším 🙂