Pastorační rada

—————– ROK 2024 —————–

Na jednání PRF dne 25. 1. 2024 byl dokončen roční přehled akcí a dopis novým farníkům. Bylo také debatováno složení uvítacího balíčku pro nové farníky.

Dne 4. 1. 2023 se pastorační rada farnosti zabývala zejména celoročním přehledem plánovaných akcí pro rok 2024 a také podobou uvítacího dopisu pro nové farníky.

—————– ROK 2023 —————–

Na jednání PRF dne 7. 12. 2023 informoval b. Václav Kotlář o své nové pozici moderátora pastoračních aktivit a záměrech biskupství. Dále byla diskutována organizace vánočních svátků a návrh ročního plánu akcí farnosti.

Dne 7. 11. 2023 pastorační rada farnosti reflektovala nedělní prezentaci dotazníkového průzkumu ve kostele, kterou shlédlo cca 120 osob. Dále bylo diskutováno zapojení se do živého betlému dne 27. 12. 2023 a dílčí body týkající se úklidu, kurzu Alfa a duchovní obnovy pro manžele.

Hlavní část jednání pastorační rady dne 24. 10. 2023 byla věnovaná dokončení prezentace k dotazníkovému průzkumu mezi farníky. Mezi další body jednání patřilo informování o setkání zástupců pastoračních rad, duchovní obnově pro manžele a tříkrálové sbírce.

Jednání pastorační rady dne 3. 10. bylo věnováno ukázce prezentace výstupů dotazníkového průzkumu mezi farníky. Následovala diskuze dalšího postupu, jak využít výstupů z průzkumu. Bude zapotřebí naplánovat aktivity, hlavní akcí roku 2024 bude noc kostelů 7. 6. 2024. Byla otevřena otázka bezbariérového přístupu do kostela.

Na jednání pastorační rady farnosti dne 19. 9. 2023 byla krátce reflektovaná farní grilovačka a zmíněny nadcházející akce farnosti. Hlavní část byla věnovaná způsobům prezentace výsledků dotazníkového průzkumu mezi farníky – bude zpracovaná prezentace a poskytnuty informace na nástěnce v kostele.

Dne 7. 9. 2023 se sešla pastorační rada s ekonomickou radou farnosti, aby projednala podobu děkovné mše k ukončení oprav v Porta coeli, která se uskuteční ve středu 13. 9. 2023 v 18:30. Dále pokračovalo jednání pouze pastorační rady zaměřené na přípravu alfa kurzu a informování členů o dílčích věcech organizační povahy. 

Na jednání pastorační rady farnosti den 21. 6. 2023 byly reflektovány výsledky dotazníkového šetření mezi farníky – jednotliví členové prezentovali klíčové aktivity a závěry. Byla diskutována konkrétní podoba farního dne – dojde k úpravě programu stávající grilovačky. Na podzim proběhne manželská duchovní obnova a od nového roku bude organizován další běh kurzu alfa.

Na jednání pastorační rady dne 7. 6. 2023 byly diskutovány hlavní výstupy z dotazníkového průzkumu mezi farníky včetně dalšího postupu výběru klíčových aktivit a byla zvažovaná nabídka k manželské duchovní obnově komunity Emmanuel.

Jednání pastorační rady dne 24. 5. 2023 bylo zaměřeno na zpracování výsledků dotazníků určených farníkům. Zejména byly diskutovány postupy, jak zpracovat kvalitativní část dotazníku v podobě otevřených otázek.

Na jednání dne 9. 5. 2023 si členové pastorační rady rozdělili vyplněné dotazníky farníků s tím, že data z nich přepíší do sdílené tabulky. Dále byly probírány impulzy ze schránky na podněty v tišnovském kostele.

Při jednání pastorační rady farnosti dne 26. 4. 2023 byly dokončeny poslední úpravy dotazníku pro farníky a byl potvrzen termín distribuce dotazníků na 30. 4. 2023 s určením osob zodpovědných za rozdání dotazníků při jednotlivých mších.

Na jednání pastorační rady farnosti dne 12. 4. 2023 byly reflektovány nově vydané Stanovy  pastoračních rad farností brněnské diecéze a pokračovalo se v přípravě dotazníku pro farníky.

Dne 22. 3. 2023 se sešla pastorační rada, aby projednala základní znění dotazníku připravovaného za cílem získání informací od farníků.

Dne 8. 3. 2023 řešila pastorační rada farnosti organizaci postní duchovní obnovy. V hlavní části jednání byly diskutovány zaslané návrhy dotazníků pro zjištění potřeb našich farníků. 

Na dalším jednání PRF byla doplněna první část vize farnosti na následující:
Farnost Tišnov a Předklášteří je živé láskyplné společenství tvořící jednu rodinu s otevřenou náručí pro všechny. 
V další části jednání se rada shodla na vytvoření dotazníku určeného farníkům, na jehož základě by byly v souladu s vizí farnosti stanoveny priority v aktivitách, kterým by se měla farnost v budoucnu věnovat.

První setkání pastorační rady v tomto roce proběhlo 18. 1. 2023. Na tomto setkání byla vytvořena prvotní vize farnosti: Farnost Tišnov a Předklášteří je živé společenství tvořící jednu rodinu s otevřenou náručí pro všechny. Podporuje osobní vztah k Bohu prostřednictvím modlitby, svátostí a služby v rozličné podobě.

—————– ROK 2022 —————–

Dne 14. 12. 2022 se potřetí sešla pastorační rada farnosti. Hlavní část jednání byla věnovaná konkrétním aktivitám, které by měly být ve farnosti přednostně realizovány. Otec Josef v závěru informoval o zapůjčení ostatků bl. Carla Acutise do děkanství v termínu 4. až 17. 9. 2023.

Druhé jednání pastorační rady farnosti proběhlo 30. 11. 2022. Jednotliví členové zde představili vizi farnosti v horizontu 10 let. Mezi důležité body, které byly zmiňovány, patřila například otevřenost, růst a vzdělání, aktivní zapojení farníků, důraz na mládež, lepší komunikace aktivit farnosti a osobní vztah s Ježíšem. Zápis z celého jednání je k dispozici na faře.

Historicky první setkání pastorační rady farnosti Tišnova a Předklášteří se uskutečnilo 14. 11. 2022. Po zpěvu k Duchu Svatému a společné modlitbě se jednotliví členové vzájemně seznámili a otec Josef jim přiblížil poslání rady a předal informace o výstupech synody v tišnovské farnost. Prvním úkolem nové pastorační rady bude vytvořit vizi farnosti.

Výsledky voleb:. Zvolení členové: Tomáš Klouda(), Vojtěch Krásenský(), Jan Bednář(
). Jmenovaní členové: Veronika Mičulková(), Marie Sendlerová(), Radka Svobodová(). Členové z titulu funkce jsou farář Josef Rybecky (), kaplan Jiří Landa (), jáhen Václav Kotlář ().