Eucharistie

Svátost eucharistie má mezi všemi svátostmi výjimečné postavení. Eucharistie je srdce a vrchol života církve a všechny ostatní svátosti s ní souvisejí a jsou k ní zaměřeny.

Eucharistie je svátost, ve které Ježíš dává sám sebe – své tělo a krev.

Svaté přijímání

Eucharistii (svaté přijímání) může přijmout ten, kdo:

  • je pokřtěný v katolické církvi
  • věří v přítomnost Krista v eucharistii
  • není ve stavu těžkého hříchu
  • lituje všech svých hříchů (i lehkých)
  • hodinu před svatým přijímáním nic nejedl a nepil – kromě léků a vody (to neplatí pro staré a nemocné a pro ty, kdo o ně pečují)

Ke svatému přijímání je možné přistupovat denně, výjimečně dvakrát denně a to za podmínky, že jsem při druhém přijetí eucharistie byl účasten celé mše svaté.

Aktuální pořad bohoslužeb najdete v perspektivě.

Adorace

S úžasem, úctou, nadšením a vděčností můžeme setrvat v Ježíšově přítomnosti před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní.

V naší farnosti bývá hodinová adorace v Tišnově každý čtvrtek v 18:00, v sobotu od 19:00 do 21:00 (s příležitostí ke svaté zpovědi). Dále na první pátky po mši svaté a celodenní při adoračním dnu 6. 1.

V Předklášteří bývá adorace na první pátky po mši svaté a při adoračním dnu 17. 10.

Příprava dětí školního věku na první svaté přijímání

Nezbytnou podmínkou pro přípravu na první svaté přijímání (a svátost smíření) je účast na výuce náboženství ve škole. Svátosti se udělují zpravidla ve 3. třídě.

V naší farnosti začíná příprava dětí na první svaté přijímání a svatou zpověď každý rok v lednu. Před tím, je třeba, aby rodiče své dítě osobně přihlásili.

První svaté přijímání pro dospělé

Příprava na první svaté přijímání (a na první svatou zpověď) u dospělých probíhá individuálně po domluvě. Je možné tuto přípravu také spojit s přípravou na biřmování nebo se připojit k těm, kdo se připravují na křest.

Přinášení svatého přijímání nemocným

Kněží nebo akolyté po individuální domluvě rádi přinesou svaté přijímání těm, kteří pro zdravotní stav už nemohou přicházet do kostela. Svaté přijímání přinášíme domů i do zdravotnických zařízení.