Opravy

Předklášteří

Projekt Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří

Registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004632

Mezi lety 2019 až 2023 prošel kostel Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří rozsáhlou stavební a restaurátorskou obnovou. Cílem projektu spolufinancovaného Evropskou unií byla celková záchrana a obnova památkových hodnot exteriéru i interiéru této národní kulturní památky. Součástí projektu byla renovace elektroinstalace a osvětlení kostela, instalace zabezpečovacího systému, vybudování nového sociálního zázemí a místnosti pro návštěvníky, restaurování dveřních a okenních výplní včetně vybraných vitráží, sousoší Getsemanské zahrady, kamenických prvků exteriéru, hlavního oltáře, poprsní oratoří, chórových lavic, křtitelnice a obrazů autorů Ignáce Raaba a Františka Vavřince Korompaye. K průběhu restaurování některých těchto prvků byla v kostele instalována expozice s fotografiemi a popisky z průběhu oprav. Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl v rámci projektu digitalizován. Digitalizace s audio průvodcem je přístupná na stránkách farnosti Tišnov a Předklášteří.

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 46,9 mil. Kč, z toho bylo 44,5 mil. Kč financováno z dotace Integrovaného regionálního operačního programu.

reg. č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004632

Římskokatolická farnost Předklášteří získala v roce 2017 dotaci na obnovu národní kulturní památky – farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří, který je součástí památkově chráněného klášterního areálu Porta coeli.

Předmětem projektu je obnova interiéru a exteriéru kostela spočívající v opravě krovu, obnově fasády, kompletní opravě elektroinstalace, opravě a doplnění osvětlení, restaurátorském ošetření vybraných částí interiéru a mobiliáře, obnově interiérové výmalby kostela a provedení úprav v nejbližším okolí spočívající v úpravách nivelety okapového chodníku, úpravě odvodnění a vybudování přípojky splaškové kanalizace. Cílem projektu je záchrana a ochrana kulturního dědictví, které tato unikátní sakrální stavba představuje.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 46 945 037 Kč, z toho je 44 597 785,15 Kč financováno z dotace Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.Obnova zpovědnice a bočního oltáře Panny Marie Lurdské v interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie, Předklášteří

V roce 2022 proběhla restaurátorská obnova zpovědnice a bočního oltáře Panny Marie Lurdské v interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří. Cílem navrhovaných zásahů bylo primární navracení plnohodnotné funkce prvků oltáře a zpovědnice, jejich stabilizace a pasivní ochrana proti biologickému a mykologickému napadení.

Díky projektu jsou zachovány a obnoveny cenné umělecké prvky vybavení kostela, který je národní kulturní památkou ČR. Realizace projektu je přínosná pro turisty a návštěvníky, kteří přijíždí, aby si prohlédli památku, a dále účastníky bohoslužeb a dalších liturgických akcí a účastníky koncertů a jiných společenských akcí pořádaných v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří.

Obnova zpovědnice a bočního oltáře Panny Marie Lurdské byla realizována za finanční podpory města Tišnova.